19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Akp er i ferd med å legge seg ned og gå inn i et nytt parti. Dette nye partiet blir et parti uten kommunistisk organisering, og programmet har bare med ordet kommunisme som pynt uten at innholdet er der. Det nye partiets program slår fast at marxismen, dvs. arbeiderklassens teori, bare er én blant flere ideologiske retninger som partiet «henter sin ideologi og politikk fra».

Partiet skal basere seg økonomisk på statlig støtte, ikke ha sikkerhetspolitikk og kommer til å ha sterkt fokus på parlamentarisk arbeid. At staten er en klassestat, er ikke noe det nye partiet har tatt inn over seg. Dette gjør at vi ser på det sammenslåtte partiet som et åpenbart reformistisk prosjekt, og de som ivrer for det, kan ikke lenger med rette kalle seg kommunister.

Noen håper det er mulig å dreie partiet til venstre etter hvert. Det er det ingen historiske eksempler på, og slik grunnlaget for partiet er, er det overhengende fare for at det motsatte vil skje. Sammenslåinga vil føre til at flere revolusjonære faller fra, ikke at flere kommer til.

Det er behov for allianser i den politiske kampen, og kommunistene deltar aktivt i dem. Men et kommunistparti oppløser seg aldri i sånne allianser eller partier som er hjemsøkt av strømninger og ideologiske retninger som representerer andre klasseinteresser enn arbeiderklassen og dens ideologi, marxismen-leninismen.Vi ser det som nødvendig at kommunister arbeider innenfor et kommunistisk parti for å fostre nye kadre, for å drive propaganda, samordne arbeid innenfor ulike fronter, for å drive klassekamp i praksis, for å ha internasjonale relasjoner med kommunister i andre land, for å ha et demokratisk partiliv, og mye mer. Dette kan ikke gjøres i et reformistisk parti.Med Akp forsvinner det som liknet mest på et kommunistparti i Norge.

Kommunistisk plattform har derfor tatt initiativ til å forene de kommunistene i Norge som ikke har gitt etter for opportunismen. Kommunistisk plattform består av folk fra ulike kommunistiske miljøer og tradisjoner, de fleste med bakgrunn fra Akp. I en situasjon der den norske arbeiderklassen nå står uten et kommunistisk parti, ser vi det som vår plikt å gjøre vårt til å gjenreise klassens parti, til å skape et kommunistisk alternativ. Vi innbyr alle revolusjonære som ikke har gitt avkall på sin marxist-leninistiske overbevisning til å delta i den forestående kamp- og enhetsprosessen for å gjenreise partiet.

Vi er forent omkring nødvendigheten av et marxist-leninistisk fortroppsparti som bygger på den demokratiske sentralismen. Vi er forent omkring nødvendigheten av et parti som utelukkende bygger på arbeiderklassens teori, den vitenskapelige sosialismen, og ikke på en lapskaus av ideologiske strømninger med forskjellig klassemessig opphav. Den norske arbeiderklassen trenger et kommunistisk parti, og vi forsømmer vår plikt som kommunister hvis vi ikke anstrenger oss til det ytterste for å gjenreise det. Vi er innstilt på å overvinne eventuelle fordommer, meningsforskjeller og taktiske uoverensstemmelser som stammer fra forskjellige tradisjoner, og vil bygge en solid ideologisk enhet gjennom felles handling og felles studier. Bare slik, gjennom felles praksis og teoretisk meningsbryting med en stadig sterkere enhet som mål, kan en virkelig enhet bygges.

Vi vil drøfte politiske og organisatoriske spørsmål på en åpen måte. Ulik praksis og ulik politisk innretting skal ikke være til hinder for en god dialog. Vi skal kunne drøfte marxismen-leninismen i brei mening. Og vi skal drøfte organisering og partiteori.

Et koordineringsutvalg med folk fra ulike ml-miljøer står bak Kommunistisk plattform.

Noregs kommunistiske studentforbund og ML-gruppa Revolusjon har med umiddelbar virkning vedtatt å delta aktivt i Kommunistisk plattform, og å underordne sine medlemmer de beslutningene som Kommunistisk plattform enstemmig vedtar. Andre grupper og uorganiserte kommunister har meldt sin interesse.

Kommunistisk plattform vil i nær framtid organisere et seminar hvor partispørsmålet og veien videre for en enhets- og samlingsprosess vil bli diskutert inngående.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre