28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Rød sommerleir 2016 hadde nasjonal suverenitet som gjennomgangstema. Sommerleiren vedtok denne uttalelsen.

Nei til sosial dumping!Våre rettigheter, vår velferd og det nasjonale sjølstyret er alvorlig truet. Gjennom avtaler som EØS og TISA selger norske myndigheter unna de nasjonale forsvarsverkene bit for bit. Den foreløpig siste suverenitetsavståelsen gjelder Finanstilsynet. Norge er også i ferd med å avstå suverenitet til EUs nye grensevaktstyrke. Vi ser igjen og igjen at Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet alltid tjener den norske og europeiske storkapitalens interesser.

Det er verken flyktninger eller innvandrere som truer velferden og våre rettigheter. De som truer velferden er kapitalen og makthaverne, som gjennom EØS-avtalen utnytter den frie flyten av arbeidskraft til sosial dumping og fagforeningsknusing. EØS-avtalen legger til rette for at arbeidstakere i EØS-området blir utsatt for sosial dumping og diskriminering. Kravet i Utlendingsloven om at norsk tarifflønn skal legges til grunn for arbeidstakere utenfor EØS, må derfor utvides til å gjelde alle arbeidsinnvandrere uten unntak.

– Kapitalens norske makthavere underminerer valgte organers myndighet og den nasjonale suvereniteten.

EØS og avtaler som TISA og TTIP betyr deregulering, fleksibilisering og fri flyt av tjenester, kapital og arbeidskraft på kapitalens premisser. Disse udemokratiske avtalene betyr at lovgivning og valgte organer blir tilsidesatt. Privatisering vil ikke la seg omgjøre og sosial dumping blir permanent. Med disse avtalene får internasjonale monopoler og tvistedomstoler makt til å overprøve hva valgte organer og suverene stater måtte bestemme.

Realitetene viser at kapitalens norske makthavere underminerer valgte organers myndighet og den nasjonale suvereniteten. Det er i dag bare arbeiderklassen og de folkelige kreftene som kan forsvare sjølstyre og velferd.

På kort sikt må Norge ut av EØS og trekke seg fra forhandlingene om den udemokratiske TISA-avtalen. På lengre sikt må arbeiderklassen og folket frata borgerskapet makta.

Det er bare arbeidernes egen statsmakt – sosialismen – som kan sikre sjølstyre, arbeid, velferd, solidariske rettigheter og ei framtid uten kriser.

Rød sommerleir

Akershus, august 2016.

Rød sommerleir samler hvert år revolusjonære og progressive fra store deler av landet. Leiren blir arrangert av Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml).

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre