21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Blir det slutt på at nazistene i Nordfront kan marsjere med politibeskyttelse? Foto fra wikimedia (2007).Blir det slutt på at nazistene kan marsjere under beskyttelse av lov og ordensmakt i Sverige? Foto fra wikimedia (2007).

Mens norske myndigheter koketterer med «handlingsplaner» mot rasisme, ser svenske myndigheter ut til å ta problemet på alvor. Et offentlig utvalg mener tida er inne til å forby rasistiske organisasjoner.

Den svenske regjeringa satte i juli 2019 ned et parlamentarisk utvalg for å vurdere forbud mot rasistiske organisasjoner. Rapporten fra utvalget kom i mai 2021. Den konkluderer med en anbefaling om å innføre lovforbud mot organisasjoner av denne typen.

Brutte forpliktelser

I likhet med Norge har Sverige ratifisert FNs Rasediskrimineringskonvensjon, en konvensjon som pålegger konvensjonspartnere å legge ned forbud mot rasistiske organisasjoner og gjøre deltakelse i eller finansiering av slike organisasjoner straffbar.

Som Norge, har Sverige unnlatt å implementere forbudskrava slik de presist er formulert i konvensjonens artikkel 4. FN-komiteen som overvåker at konvensjonen etterleves, CERD, har flere ganger refsa Norge og også understreket at konvensjonen på ingen måte er i strid med menneskerettighetene og ytringsfriheten, men snarere en forutsetning for at alle samfunnsborgere kan benytte seg av disse rettighetene uten å bli utsatt for trusler, vold og forfølgelse.

Delvis som svar på kritikken, har Norge og Sverige flere ganger på 2000-tallet vurdert hvorvidt det nasjonale lovverket ivaretar konvensjonens bestemmelser. Hver gang har de kommet til at et forbud mot rasistiske organisasjoner ikke bør innføres, etter en såkalt «samlet vurdering». Et hovedsynspunkt i samtlige norske utredninger om organisasjonsforbud har vært at det er gruppenes «rasediskriminerende aktiviteter» som bør motarbeides med forbud og trussel om straff, «ikke gruppenes eksistens som sådan» – som om det er to vidt forskjellige ting!

Svensk realitetsorientering

Den jamt økende voldsbruken fra nazimiljøene, har fått svenskene på andre tanker. De skjeler også til nabolandet Finland. Finsk høyesterett erklærte september 2020 nazigruppa Den nordiske motstandsrörelsen og dens underavdelinger i Finland for oppløst. Også på 1970-tallet nedla finske domstoler forbud mot flere nazistiske organisasjoner.

Land som Frankrike, Belgia og Spania har likedan kriminalisert flere titalls rasistiske og fascistiske grupper og organisasjoner.

Etter en lengre vurdering av hvordan et forbud må være tydelig avgrensa slik at det ikke rammer den alminnelige organisasjons- og ytringsfriheten, kommer den svenske utredninga til følgende konklusjon:

«Bedömning: Det finns klara indikationer på att den organiserade rasistiska förföljelsebrottsligheten har ökat i omfattning. Den skapar oro i samhället och kan i förlängningen leda till splittring och djupa motsättningar. På sikt riskerar den att allvarligt hota den ordning och säkerhet som bör råda i det svenska samhället. Det finns anledning att tro att ett förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället och därmed stävja en farlig utveckling. Skälen för att införa ett förbud mot rasistiska organisationer överväger med tillräcklig styrka skälen emot ett förbud. Det är nu nödvändigt att införa ett förbud mot rasistiska organisationer.»

«Det finns anledning att tro att ett förbud skulle motverka att rasistiska organisationer får ytterligare fäste i samhället»

Grunnene til å innføre et forbud mot rasistiske organisasjoner veier altså tyngre enn argumentene for å la være, mener utvalgets flertall. Utvalgsmedlemmene fra Sverigedemokraterna (SD) var, ikke overraskende, uenige. SD har tette historiske koblinger til svenske nazimiljøer. Uenige var også søsterpartiet til SV, Vänsterpartiet. Vänsterpartiet er «bekymret for normalisering av rasisme, nazisme og fascisme», men vil ikke ha forbud mot det aller tydeligste uttrykket for slik normalisering: organisert rasistisk virksomhet vernet av loven.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre