tirsdag 7 desember 2021

Uttalelse fra Nei til EU

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU. Foto: Nei til EU.Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU.
Foto: Nei til EU.
LO-kongressen i 2013 ga gult kort til EØS-avtalen. Kongressen i 2017 viser at det røde kortet er i beredskap og kan bli hentet fram i neste kongressperiode.

LOs nye handlingsprogram slår fast, som sist, at «Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler.» Nytt er en setning om at «(d)et må startes et arbeid for å sikre at ILOs kjernekonvensjoner tas inn i Grunnloven». Nei til EU er likevel skuffet over at LO-kongressen ikke går lenger i sin EØS-kritikk. 

Det er gledelig at kongressen krever sterkere vern mot EØS-inngrep. Formuleringen bør imidlertid ikke inngi falsk trygghet. Siden forrige kongress har EØS-motstanden vokst kontinuerlig i fagbevegelsen. Dette er en naturlig følge av at ESA, EFTA-domstolen og Høyesterett overprøver tariffavtaler og ILO-konvensjoner med EØS-avtalen som begrunnelse. Denne bøygen kommer man ikke utenom ved å grunnlovsfeste flere kjernekonvensjoner. Høyesterett har i Holship-dommen slått entydig fast at EØS-retten ikke har vikeplikt for menneskerettskonvensjoner eller grunnlovsbestemmelser.

Ferske meningsmålinger viser at det blant LOs medlemmer er det enda færre som vil beholde EØS-avtalen enn i befolkningen forøvrig, og at det er flere som ønsker en handelsavtale, enn som ønsker å beholde EØS-avtalen. Nei til EU er tilfreds med at LO-kongressen i flere vedtak reflekterer denne voksende motstanden, selv om vi tror LOs medlemmer vil trenge enda skarpere våpen for å møte EØS-offensiven mot sosiale og faglige rettigheter i tida som kommer.

Kongressens krav om forbud mot bemanningsbyråer og kravet om å reversere jernbanereformen innebærer å konfrontere EØS-avtalen. I siste instans betyr det å skrote Vikarbyrådirektivet og å legge ned veto mot EUs Jernbanepakke IV. Det siste er mulig innenfor handlingsrommet i EØS, men ikke det første.

To gule kort gir som kjent et rødt ditto. Nei til EU forventer at kongressvedtakene denne gangen blir fulgt aktivt opp ved at LO bruker sin formidable styrke og handlekraft til å forhindre at EØS-avtalen underminerer velferd og kollektive rettigheter som kjennetegner det norske samfunnet.

Nei til EU deler mange felles grunnverdier med LO. Vi står sammen med fagbevegelsen i forsvar av offentlig velferd, et sosialt rettferdig arbeidsliv, nasjonalt eierskap til våre ressurser, demokrati, solidaritet og folkestyre.

Vi gratulerer LO med overstått kongress og med en ny ledelse der EØS-motstandere for første gang blir representert. Det lover godt for en konstruktiv og opplysende EØS-debatt i Landsorganisasjonen, og for at kongressens vedtak blir fulgt opp i praktisk handling.

Kathrine Kleveland
Leder i Nei til EU

For spørsmål og kommentarer, kontakt Kathrine Kleveland på 92 82 51 62