28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

satelittantenneEinaste fornuftige forsvaret mot kjernevåpen er at dei ikkje blir brukt.

NRK Finnmark melder 7. august at USA har plukka ut to norske satellittar frå selskapet Space Norway til bruk for det amerikanske forsvaret. Dette gjer dei for å spreie risiko og dermed bli mindre sårbare for angrep.

Space Norway er eigd av den norske stat og Stortinget har godkjent at amerikanske atomubåtar kan bruke dei norske satellittane under ein atomkrig.

Det er veldig problematisk at man nå utrustar sivile satellittar med militært utstyr. Opphavleg var desse satellittane tenkt å styrke sivil tryggleik og beredskapen i nordområda. No er dei plutseleg blitt mål for andre lands militære styrkar.

Konsekvensar av ein atomkrig

Det er ei skam at Norge skal gjere seg til medløpar i ein atomkrig.

Det finnes idag 15.000 kjernevåpen i verda og av dei sit USA og Russland på 13.800. Alle desse kan fyrast av i løpet av minuttar og dei kan legge byar og land øyde på eit augneblink. Kjernevåpen gjer ikkje noko skilje mellom sivile og militære mål. Når dei eksploderer oppstår ei enorm trykkbølgje som drep alt liv innafor ein radius på fleire hundre kilometer. Radioaktiv stråling fører til skadar og død i generasjonar.

Det einaste fornuftige forsvaret mot kjernevåpen er at dei ikkje blir brukt. Vi må ut av USA og NATO sin atomdoktrine for å unngå å bli krigsmål. Navigering er berre ein liten del av det NATO nå er knytta opp til i Norge. I tillegg finnes det andre anlegg som er viktige i ein atomkrig. Her kan vi nemne navigasjonssystem, lytte- og peileanlegg. Og ikkje minst våre militære flyplassar og det nye F-35 kampflysystemet.

Vi kan nærast slå fast at vi har skaffa oss ein solid garanti for å bli bombemål i ein militærkonflikt mellom NATO og Russland.

Dette siste trekket er ein del av NATO si opprusting i Norden. Saman med NATO-utvidinga austover, bygging av baser osb., aukar etter vår meining spenninga og faren for ein storkrig mellom Russland og NATO. Vi ser med kraftig uro på at vår forsvarspolitikk blir endra utan kritiske røyster. Denne halsbrytande og udemokratiske endringa knyter oss stadig tettare til USA og NATO sin forsvarsdoktrine. Det er ingen tent med.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre