25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Heis den proletariske internasjonalismens fane!

«Nå mer enn noensinne må vi styrke og utvikle den internasjonale solidariteten for å kjempe uopphørlig mot borgerskapets regjeringer. Vi må slutte oss sammen og forene proletariatet og de undertrykte massene i alle land for å slå ned vår felles fiende, imperialismen.»

Arbeidere, ungdom, kvinner og undertrykte i alle land!

Den lange perioden med svak økonomisk vekst og økende politisk ustabilitet skjerper alle de motsetningene som herjer den kapitalistiske verden.

Selv om det kapitalistiske og imperialistiske systemet er svekket av sin allmenne krise og de sykliske krisene, er dette døende systemet fortsatt mektig. Med mindre vi forener og organiserer oss for å styrte det, vil dette systemet for utbytting og undertrykking fortsette å leve videre. Men det står på et råttent fundament. Dets iboende motsetninger tilspisser seg og angrepene på verdens arbeidere og undertrykte folk blir trappet opp.

Som et resultat av denne situasjonen ser vi:

  • Skjerpet kamp om markedene, proteksjonisme, handels- og valutakonflikter og en framvoksende nasjonalsjåvinisme i den økonomiske politikken som forbitrer forholdet mellom imperialistene og de kapitalistiske landene innbyrdes, spesielt mellom USA, EU, Kina og Russland.
  • Intensivering av krigspolitikken, økte militære utgifter og våpenkappløp. Imperialistmaktene og finansmonopolene rivaliserer seg imellom om å øke utplyndringa av ressurser i avhengige land. Kimen til en ny verdenskrig blir oppildnet i Midtøsten. Disse motsetningene viser seg spesielt tydelige omkring Syria. Også i Asia og Stillehavsregionen bygger de imperialistiske våpenansamlingene seg opp.
  • En voldsom offensiv mot arbeiderklassen og de arbeidende massene, for å velte følgene av de økonomiske problemene over på dem. Kapitalistene og deres regjeringer øker utbyttinga, angriper arbeiderklassens organisasjoner, river vekk deres demokratiske rettigheter, kriminaliserer sosiale protester og undertrykker den kjempende arbeiderklassen og dens fortropp.
  • Frammarsjen til de reaksjonære politiske kreftene og bruken av autoritære maktmidler, innskrenkninger av det borgerlige demokrati, den utbredte korrupsjonen i partiene til de herskende klassene, politistatstendenser under påskudd av å bekjempe terrorisme, og til at ekstreme høyrekrefter og fascister deltar direkte i regjeringene i flere land.
  • En giftig ideologisk kampanje fra det herskende borgerskapets mest reaksjonære kretser som sprer sjåvinisme, rasisme og fremmedhat og religiøs fanatisme, alt for å bedra og splitte arbeiderne og folkene og styrke kapitalens grep om makta.
  • Den dype tillitskrisa og velgerflukten fra sosialdemokratiet, kapitalens sosiale maske, mens de høyrepopulistiske partiene vinner oppslutning fra de fattige og misfornøyde lagene med sin kyniske «sosiale» demagogi og falske patriotisme.

Borgerskapet, som dømmer milliarder til et liv i fattigdom, sult og arbeidsløshet, prøver å utsette systemets uunngåelige endelikt ved å installere nyliberale og reaksjonære regimer, ødelegge miljøet og forbereder nye imperialistiske kriger.

Proletariatet og folkene gir ikke opp, de reiser seg til motstand og kjemper! Grunnene til å slåss mot kapitalistisk utbytting, mot imperialismen, dens lakeier, dens regjeringer og partier blir stadig flere.

Massenes økende utilfredshet og motstand mot herskerklikkene baner vei for nye revolusjonære bølger.

Arbeidere, arbeidere, ungdom, kvinner og undertrykte i alle land!

La oss forene oss og demonstrere på maidagen – arbeiderklassens internasjonale solidaritets- og kampdag – og kreve arbeid, helse, utdanning, velferd, lik lønn for likt arbeid og samme rettigheter for alle arbeidende!

Vi har fått nok av arbeidsløshet, nedskjæringer og uvisshet! Sett ned arbeidstida og pensjonsalderen!

Vi sier nei til krig og fascisme, vi krever at våre land går ut av krigsalliansene og vender krigshisserne ryggen, vi vil ha fred og frihet for våre folk!

La oss styrke arbeiderklassens enhetsfront for å forsvare vår økonomiske og politiske interesser og fortsette kampen helt til vi gjør endelig slutt på kapitalistisk utbytting og undertrykking.

La oss fordømme og motsette oss klassesamarbeidspolitikken til de sosialdemokratiske lederne og fagbyråkratiet, la oss bygge og utvikle linja for organisering og klassekamp for å mobilisere massene mot kapitalen.

Vi trenger å bygge en brei folkefront, ledet av arbeiderklassen, for å utvikle motstanden mot kapitalens offensiv, den imperialistiske reaksjonen og krigspolitikken. Endemålet er å bryte ned makta til utbytterne og undertrykkerne.

Den antifascistiske, anti-imperialistiske og demokratiske ungdommen trenger å samle seg for å erobre en framtid som er radikalt forskjellig fra den som kapitalistene og deres opportunistiske tjenere tilbyr dem.

Nå mer enn noensinne må vi styrke og utvikle den internasjonale solidariteten for å kjempe uopphørlig mot borgerskapets regjeringer. Vi må slutte oss sammen og forene proletariatet og de undertrykte massene i alle land for å slå ned vår felles fiende, imperialismen.

Ut på gata første mai bak den røde fana!

April 2017.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre