21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Svarheftet fra KPML: Tjen folket eller tjen andre? Gruppa Tjen Folket (TF) gikk i november 2007 ut med et voldsomt offentlig angrep på Kommunistisk plattform (KPml) og på Noregs Kommunistiske Studentforbund (NKS) og ML-gruppa Revolusjon.

Angrepet har fått tilsvar fra KPml, som understreker at organisasjonen ikke går inn i noen offentlig polemikk med TF av eget ønske: «Når KPml nå tar offentlig til motmæle mot et angrep av provokatorisk karakter, er det fordi TF tvinger oss til dette gjennom ei framstilling av enhetsprosessensom som er falsk og fortegnet, og derfor ikke kan bli stående uimotsagt», skriver Kommunistisk plattform.

De mange utfallene mot Revolusjon anser vi for vår del for å være dekkende besvart i heftet fra KPml. Nedenfor gjengir vi noen utdrag fra svaret. Hele svarheftet kan lastes ned fra lenka under.

pdf Tjen folket eller tjen andre? 428 kb 25-11-2007


«Ei brosjyre med den dramatiske overskriften 'KPml bryter sammen foran øynene våre' ble lansert av gruppa Tjen Folket (TF) den 6. november. Den ble delt ut utenfor jubileumsarrangementet som Kommunistisk plattform nettopp denne dagen arrangerte til ære for Oktoberrevolusjonens 90 år – som eneste organisasjon i Norge.

Ved nettopp denne anledninga fant altså gruppa Tjen Folket – som kaller seg marxist-leninistisk og utad forsvarer Oktoberrevolusjonen og det sosialistiske Sovjetunionen – det passende å lansere brosjyra si.»

Slik åpner KPML sitt tilsvar på brosjyra fra Tjen Folket. Nedenfor følger noen flere utdrag fra Tjen folket eller tjen andre?

TF hevder i et slags forord til sin brosjyre at de ikke har hatt ønske om å «grave djupere grøfter» mellom seg og Kommunistisk plattform. Deretter bruker de 20 sider på grøftegraving og på en forhåndsannonsering av dødsbudskapet for KPml, som det later til at TF ser på som en farlig rival som bør ryddes av veien.

Politikk eller konspirasjonsteorier?

TFs brosjyre er nærmest tømt for innhold og avslører et ikke særlig framskredent politisk og teoretisk nivå. Det er et skrift som er fullt av personangrep og konspirasjonsteorier, der forfatterne heller ikke går av veien for å offentliggjøre korrespondanse av intern karakter. […]

Ønske om enhet – eller splittelse?

For den uinnvidde leser gjør vi oppmerksom på at TF siden våren 2007 har gjort aktive forsøk på å infiltrere både NKS og KPml, for å rive løs «kjøttstykker» og etter evne undergrave en kommunistisk enhetsprosess. Parallelt med dette har TF invitert NKS til «samtaler» og har sendt to brev med kritikk av NKS og KPml til ledelsen i NKS. I disse brevene og samtalene har et sentralt punkt vært at NKS må søke sammen med TF og bryte med ML-gruppa Revolusjon (som også støtter opp om KPml, men som ikke er maoister).

Brevet fra april, som TF offentliggjør, er grundig besvart av NKS. TF har derimot aldri henvendt seg til KPml som organisasjon for marxist-leninistiske krefter. TF har heller aldri tatt kontakt med NKS før NKS gikk inn i KPml. Ville ikke det ha vært naturlig hvis ønsket var å bygge en kommunistisk enhet? [ …]

Enhetsseminaret og myten om det «lukka» KPml

Den 26. mars offentliggjorde KPml et foreløpig politisk grunnlag som trakk opp en del grunnleggende prinsipper for kommunistisk organisering og tydelige avgrensninger i forhold til revisjonismen. Det varsla seminaret fant sted i juni. Her deltok også en rekke medlemmer av TF.

Som arrangør la initiativtakerne særlig vekt på at  deltakerne skulle være til stede uten organisasjonsmessige bindinger, for å unngå en situasjon der folk fra ulike miljøer skulle opptre som «blokker» og bruke ei eventuell kjøttvekt til å presse gjennom vedtak som situasjonen ikke var moden for.

Denne linja ble fulgt særlig av hensyn til eks-AKPere som på dette tidspunktet var «partiløse». Det ville ha vært en alvorlig feil om disse kameratene skulle føle seg bondefanga. Det er dette som er essensen i e-postutvekslinga mellom talsmann Arnestad og representanter for TF, en korrespondanse som TF «avslører» i sitt nidskrift. […]
Var dette ei riktig vurdering i en situasjon der målet var å samle flest mulig ml-ere rundt et minste felles multiplum? Vi mener ja.
 
Men i TF-lederne sin virkelighetsoppfatning betyr dette at KPml var «lukka». Forstå det den som kan.
[ …]
 
Til tross for at TF i tida både før og etter seminaret aktivt har forsøkt å infiltrere og så splittelse, særlig innad i NKS og mellom NKS og Revolusjon, har KPml holdt ei utstrakt hand fram mot TF.

Ideologisk vingling

I den grad TF ikke bare har sitert gamle klassikere, men sjøl har forsøkt seg på teoretiske og ideologiske analyser av verdenssituasjonen og den norske klassekampen, har de framsatt teser som er i direkte strid med marxismen-leninismen. Som regel er disse «analysene» framsatt enten muntlig eller gjennom intern korrespondanse, og i liten grad eksternt. Åpen diskusjon om prinsipielle og teoretiske spørsmål av dette slaget er blant det vi etterlyser fra TF sin side. Vi merker også at den eneste gang denslags framkommer i brosjyra mot KPml, er der TF siterer fra sitt brev til NKS.

I brevet reiser TF kritikk av KPml sin plattform som sier: «Samfunnet deler seg mer og mer i to leire, der arbeiderklassen og borgerskapet står mot  hverandre».

Til dette svarer TFs ideologer: «Vi mener ikke at Norge kan beskrives som et samfunn der arbeiderklassen og borgerskapet mer og mer står mot hverandre, i den epoken vi nå er inne i» (fra brev til NKS).

Ifølge TF tar KPml altså feil. Da er vi i godt selskap med Marx, som skreiv nettopp dette i Det kommunistiske partis manifest: «Vår epoke, borgerskapets epoke, særkjennes imidlertid ved at den har forenklet klassemotsetningene. Hele samfunnet spalter seg mer og mer i to store fiendtlige leirer, i to store klasser som står direkte mot hverandre: borgerskap og proletariat.»

Stalin eller Mao på B-laget?

TF gir inntrykk av at de iherdig forsvarer Stalin og den sosialistiske Sovjetunionen. Enda mer iherdig forsvarer de Mao. Men i sitt angivelige forsvar for Mao, angriper TF indirekte Stalin. TF «vil aldri gå med på at Stalin er en større teoretiker enn Mao». (s. 17)

Siden Stalin nevnes spesielt, og ikke Lenin eller Engels, er det logisk å slutte at Stalin nedgraderes i klassikerrekka til TF.
Er alle TF-ere enige i det, mon tro? KPml ser ingen grunn til å «detronisere» Stalin, uansett hva borgerskapets propaganda måtte kreve.

Hva Mao angår, har vi i en egen uttalelse gjort rede for at KPml verdsetter Maos revolusjonære fortjenester. KPml er i ferd med å føre diskusjoner om sider ved Maos teoretiske bidrag. Derfor er det falskneri når TF insinuerer at det i KPml er «en privatsak å studere Mao og (at) en må kjempe for å få han på en studieplan». (!)

Disse absurde påstandene faller på sin egen urimelighet for alle som kjenner til Maos sentrale plass i den internasjonale ml-bevegelsens historie, og som vet at et flertall av KPmls medlemmer har et nært forhold til Mao Tsetungs tenkning. På samme måte som KPml vil diskutere Mao, vil vi også i våre diskusjoner kritisk analysere Enver Hoxha og de albanske kommunistenes rolle i den kommunistiske bevegelsens historie.

Ovenstående er noen utdrag fra Kommunistisk plattform sitt svar på nidskriftet fra Tjen Folket.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre