25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) advarer mot fordekte og tvilsomme 'revolusjonære' iranske organisasjoner, som Mujahedin og de såkalte Arbeiderkommunistene, som «ikke vil ta stilling» til konflikten mellom USA og Iran og som dermed i praksis spiller rolla som femtekolonnister for imperialismen og sionismen.

En mektig bølge av sympati og solidaritet med det iranske folket for at det skal stå opp imot de amerikanske truslene, ruller over hele verden, skriver Toufan. Motpoler bygger seg opp i Iran, i Midtøsten og i verden. Disse alliansene vil spille avgjørende roller i forhold til den videre utviklinga i regionen.

De imperialistiske gangsterne og deres lokale lakeier i Iran, som fôres av CIA og Mossad, har fylket seg ved den ene polen. Det heroiske folket av ulike nasjonaliteter i Iran, som har samlet erfaringer fra to revolusjoner og åtte års krig, og som har høstet inspirasjon fra de historiske antikoloniale kampene til verdens folk, står ved den motsatte polen.

Mens noen av imperialismens lakeier prøver å sabotere den anti-imperialistiske kampen med falske argumenter om at «USA-Iran-konflikten er bare en krangel mellom det islamske regimet og USA» og anbefaler «ikke å ta stilling i denne disputten», hiver millioner på millioner av mennesker seg inn i fredsbevegelsen. Denne bevegelsen vil avsløre og rive de pro-imperialistiske og pro-sionistiske kreftene i Iran opp med rota.

I enhver bevegelse vil en finne Ahmad Chalabi'er1) og Hamad Karzai'er2) som prøver å forsvare imperialistenes interesser. Ingen iransk demokrat eller frihetselskende patriot kan forsvare at Iran skal ødelegges eller det iranske folket massakreres. Ingen progressiv iraner kan utstede noen 'revolusjonær' oppfordring til folket om å holde seg i ro mens de amerikanske truslene hagler. Enhver som står for sånne ideer, spiller rolla som imperialismens og sionismens femtekolonne.

Den sionistiske og imperialistiske politikken i den pågående psykologiske krigføringa går ut på at å fremme den falske forestillinga om at konflikten mellom Iran og USA er en konflikt mellom USA og «politisk islam» og dermed egentlig ikke har noe med (det iranske) folket å gjøre. Denne politikken forfekter linja om at ingen bør forsvare Irans territoriale integritet. Denne politikkens talsmenn sier at eksistensen av et korrupt, morderisk og despotisk regime i Iran rettferdiggjør deres samarbeid med imperialismen og sionismen og at de selger ut det iranske folkets nasjonale interesser. Skulle det oppstå en alvorlig konflikt i Iran, vil lederne av det islamske regimet svike landet, de vil la folket stå forsvarsløse og flykte til de samme landa som ønsker å invadere Iran.

Gjennom å mobilisere massene og ved at vi [kommunistene] deltar direkte i den anti-imperialistiske bevegelsen og antikrigsbevegelsen, må vi forhindre at det mørke scenarioet som er tegnet opp av det iranske folkets fiender, får lov til å utspille seg. Trotskister, nasjonalsjåvinister og grupper av hatprofeter har slutta lag med de imperialistiske kreftene i felttoget mot Irans folk. Vårt parti vil avsløre disse forræderne, slik som vi avslørte de som forsvarte invasjonen av Jugoslavia, Afghanistan og Irak.

De som søker finansiell støtte fra USA-imperialistene og det israelske sionistene, de organisasjonene som ikke krever vilkårsløs tilbaketrekking av okkupasjonsstyrkene fra Irak, Afghanistan og Palestina, de kreftene som håper på at Pahlavi-monarkiet skal vende tilbake, og de som får økonomisk støtte fra de reaksjonære kreftene i Midtøsten og som gjerne ser en oppstykking av Iran, er alle samla ved den reaksjonære polen.
(forkortet)

Fra Toufan nr 25, juni 2006 
  1. Ahmed Chalabi – økonomisk gangster og en av forræderne som USA støttet seg på under og etter invasjonen av Irak i 2003.
    – Red.

  2. Hamad Karzai – USAs innsatte ’president’ i det okkuperte Afghanistan. – Red.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre