tirsdag 27 oktober 2020

KPML om valet 2009

Valet 2009 er eit val mellom ulike borgarlege og reformistiske parti og liner som alle representerer borgarskapen sine interesser.

KPml stør ingen serskilte parti i valet, av di ingen av dei målber arbeidarklassen sine interesser eller kampen for sosialismen. Fleire parti har gode saker, men ingen bryt med kapitalismen. Politisk kamp for arbeidarklassen må i dag i hovudsak førast utanom dei parlamentariske organa. Likevel kan det vera rett å stø initiativ i valkampen som reiser kampen mot krisa i kapitalismen, mot krig og imperialisme, for faglege og andre viktuge krav for arbeidarklassen.

[Publisert på kpml.no 14.08.2009]