tirsdag 30 november 2021

giftpillerVenstre, Unge Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG) utmerker seg som «grønn» spydspiss for angrep på arbeidsfolk og faglige rettigheter.

Mens Høyre og Fremskrittspartiet etter hvert har funnet det klokt å ligge lavt med nye angrep på sjukelønnsordninga, melder (Unge) Venstre og MDG seg til tjeneste som undercover-brigader for NHO. Giftpillene de serverer, er sjølsagt drasjert med grønt.

Venstre og MDG har nettopp hatt sine landsmøter. I forkant lanserte talspersoner og utvalg i partiene forslag om blant annet «innslusingslønn» og reduksjon i sjukelønna fra 100 til 80 prosent.

Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, kommenterte gledesstrålende:

«Av regjeringspartiene tør ikke Høyre og Fremskrittspartiet pirke borti den hellige kua, mens Venstre vil endre ordningen. De rødgrønne har i praksis fredet ordningen.

Derfor er det oppmuntrende at Miljøpartiet De Grønne nå tør å ta i problemstillingen. Partiutvalget i De Grønne vil kutte sykelønnen fra 100 prosent til 80 prosent for dem som tjener over 270.000 kroner i året.»

Senke lønnsveksten

Rasmus Hansson fra MDG sa på Politisk kvarter i NRK i forkant av landsmøtet at «sykelønnskutt kan bli nødvendig for å finansiere velferdsstaten i framtida». I tillegg ble det lagt fram forslag om å øke pensjonsalderen og «senke lønnsveksten».

Den jobben er LO og NHO for lengst i gang med, men MDG vil senke lønningene enda mer.

Leder av utvalget for økonomisk politikk i MDG, Halvard Surlien, sa til Nationen at «det er vanskelig å finne andre gode steder å kutte statens utgifter for å kompensere for inntektene som faller bort hvis partiet får gjennomslag for å fase ut all petroleumsvirksomhet innen 2035».

For sosial dumping

Unge Venstre fremmet under moderpartiets landsmøte et forslag om «innslusingslønn» for flyktninger og langtidsledige. Forslaget gikk ut på at arbeidskjøperne kan betale flyktninger luselønn i to før de får fast ansettelse.

Forslaget fikk støtte fra partileder Trine Skei Grande og Abid Raja, men vant ikke flertall på landsmøtet.

Unge Venstre ville også ha et vedtak om å senke dagpengene dramatisk for langtidsledige. Forslaget ble pynta med en høyere dagpengesats enn i dag for de første ukene du går uten jobb, for deretter å kutte satsene drastisk.

Heller ikke dette vant fram i sin opprinnelige form. I stedet samlet partiet seg om å gå inn for en «reform med likere satser» for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser. Mellom linjene betyr dette likere satser på et kraftig nedjustert nivå.

Kapitalens grønne hjelpere

En må ikke la seg lure av at forslaga i sin reindyrka form ikke fikk flertall på landsmøtene til MDG og Venstre. Dette handler om å legge føringer for partiprogrammene som skal vedtas før Stortingsvalget i 2017.

Når slike forslag blir fremmet med støtte fra partiautoritetene er det i seg sjøl et tydelig forvarsel om hvor kapitalens grønne apologeter er på vei.

Venstre har de siste åra vist seg som stadig mer ultra-liberalistisk, og skiller seg fra FrP mest når det gjelder flyktningepolitikken. Som sjølerklært miljøparti høstet partiet mange stemmer, i alle fall før regjeringssamarbeidet med Høyre og FrP. De siste åra Venstre naturlig nok mistet stadig flere miljøvelgere til MDG, spesielt blant de yngre.

Nå inviterer partileder Trine Skei Grande MDG til et mulig regjeringssamarbeid etter neste valg.

Grønt og reaksjonært

Det råder ennå en forestilling om at MDG er et systemkritisk og endog progressivt parti, mens Venstre er et sunt korrektiv til regjeringspartnerne H/FrP. Sannheten er snarere at begge partier på hvert sitt vis er systembevarere. Ingen av disse partiene har for eksempel tatt entydig stilling mot slavebindende og demokratifiendtlige handels- og investeringsavtaler som TISA og TTIP. Venstre er for EØS, mens MDG ikke har noen mening. Tilsvarende er de to partiene mer og mindre entusiastiske tilhengere av NATO.

Sett fra kapitalens synspunkt har disse partiene en umåtelig viktig rolle å spille.

Ved å skyve reelle og innbilte klima- og miljøproblemer foran seg, sørger V/MDG for å skifte fokus vekk fra de uoverstigelige problemene kapitalismen som økonomisk system skaper.

Lovpriser Det grønne skiftet

Venstre og MDG er opptatt av «vårt høye forbruk», karbondioksyd og kollektivtrafikk. Samtidig skygger de unna de katastrofale miljøødeleggelsene som følger av Vestens og Norges krigføring i Asia og Afrika. Sjøl i dagsaktuelle miljøsaker som kampen mot gruveutslipp i Førdefjorden og Repparfjoden, er det ikke Venstre og MDG som fører an, det er det Natur og Ungdom som gjør.

«Kampen for miljø og klima» blir en kamp folk skal føre mot seg sjøl og sin egen levestandard for å unngå dommedag. Den mest reaksjonære nedskjæringspolitikken til makthaverne pakkes delikat inn i grønne omslag. La deg ikke lure. Venstre og MDG fungerer som grønne lunger for et gjennområttent kapitalistisk system som allerede ligger i respirator.

Mens Venstre og MDG bearbeider terrenget, kan kapitalen og NHO lene seg tilbake mens de lovpriser Det grønne skiftet.