fredag 27 mai 2022

Klubben ved Aker Verdal har tatt initiativ til en aksjon til forsvar for AFP-ordninga, Aksjon Forsvar AFP.

Bakgrunnen for initativet er Regjeringa sitt forslag til en pensjonsmodell som river vekk både det økonomiske grunnlaget under dagens AFP og fjerner opptjening av rettigheter i Folketrygden. Aker Verdal-klubben har bevilget en million kroner til et fond som skal brukes til å forsvare AFP, og inviterer klubber, avdelinger, LO-avdelinger og forbund til å være med på å bevilge penger til en forsvarskamp for AFP.

Aksjon Forsvar AFP

Det unike ved dagens AFP er at de som ikke klarer å jobbe etter 62 år kan velge å avslutte yrkeslivet uten livsvarig redusert pensjon.

Vi veit at flertallet av de yrkesaktive forlater arbeidslivet som uføre eller på AFP, de færreste står i jobb til dagens pensjonsalder på 67 år.

I St.meld.nr.5 (2006 -2007) foreslår regjeringen å innføre en modell for tidligpensjonering for alle i folketrygden. Modellen er en pensjonsfelle som straffer tidligpensjonister med -(22%) redusert ytelse, før indeksering og levealderjustering reduserer utbetalt pensjon ytterligere.

Stortingsmeldingen foreslår å fjerne pensjonsopptjeningen i dagens AFP, redusere AFP til ett tillegg til folketrygden, likt for alle som er omfattet av ordningen uavhengig av avgangstidspunkt.

Regjeringens forslag river både det økonomiske grunnlaget vekk under dagens AFP – ordning og fjerner opptjening av rettigheter i folketrygden slik at AFP – pensjonister etter 2010 blir pensjonstapere.

Verkstedklubben Aker Verdal inviterer klubber, avdelinger, LO-avdelinger og forbund til å være med på å bevilge penger til en forsvarskamp for AFP.

Vi foreslår å sette opp et fond der pengene vil bli brukt til å utarbeide og spre dokumentasjon (rapporter, DVD, TV-innslag etc.) om vanlige folks virkelighet, skolere medlemmer og tillitsvalgte i våre krav til et framtidig pensjonssystem bygget på tanken om en rettferdig og solidarisk folketrygd.

Vi har sjøl bevilget NOK 1 000 000,- (1.mill) og ber om at andre bevilger etter evne, kr.500, kr.5.000, kr. 10.000, kr.15.000, kr.50.000, kr.100.000.

På den måten kan materiell, skolering spres til alle, uavhengig av økonomisk styrke, som vil være med å kjempe for videreføring av AFP.

Det vil bli etablert et utvalg av de største bidragsyterne for å styre fondet sammen med verkstedklubben Aker Verdal.
Alle som bevilger vil få tilsendt regnskap for midlenes anvendelse.

For verkstedklubben
Stein Aamdal
Klubbleder

Bevilget beløp settes inn på:

”Aksjon Forsvar AFP”   4202.08.64626

Verkstedklubben Aker Verdal
Aker Kværner Verdal AS
7650 Verdal