LO i Trondheim vil fremme høringssvar på Vikarbyrådirektivet. LO i Trondheim vil på­peke at vi ikke ser positivt på direktivet, og den viktigste årsaken til dette er det som artikkel 4 i direktivet vil medføre, nemlig at det ikke er tillatt med be­grensninger i lov- og avtaleverket når det gjeld­er bruk av vikarer og innleid arb­eidskraft. Det er helt tyd­elig at direktivet ønsker å stimulere til mer bruk av vik­arer og innleid arbeidskraft og dette rokker etter vårt syn med fagbevegelsens syn, - og ordlyden i Arbeidsmiljølov­ens (Aml) § 14.9 om at «Arbeidstaker skal ansettes fast». LO i Trondheim vurderer det slik at vi tror at både Aml § 14.9 og 14.12 kan stå i fare på grunn av Vikarbyrå­direktivet. Vi ser at NHO hevder at det bør være nok at arbeidstaker er fast an­satt i et vikarbyrå. Vi er uenig i deres syn på dette og det var heller aldri med i begrunnelsen for å kjempe for å få inn den tidligere nevnte ordlyden i § 14.9. Uavhengig av om § 14.9 vil overleve eller ikke så frykter vi også at § 14.12 ikke vil være i tråd med direktivet.

LO i Trondheims syn på Vikardirektivet er at dette direktivet vil bidra til et mer usikkert arb­eidsliv for arbeidstakerne. Det gjør det vanskelig for de utsatte gruppene å få fast jobb, noe som derved også utgjør en fare for at man ikke kan oppnå ett av målene i IA-avtalen nemlig å få flere funksjonshemmede i jobb. Karriereekspert Mette Manus kan jo fortelle i Aftenposten 20. september 2010: «Det blir stadig vanligere at arbeids­giver bruker vikarbyråer for å teste ut ansatte i vikariater før de tilbyr dem fast ansett­else.» LO i Trondheims syn er at Vikarbyrådir­ektivet vil forsterke denne tendensen vi ser allerede nå, nemlig at enkelte arbeidsgivere bruk­er vikarer for å prøve ut arbeids­takere ut over det som er normal prøvetid og dermed under­graver Aml. Med vikarbyr­ådirektivet vil man kunne misbruke reglene om prøvetid og oppsig­else, ved at arb­eids­giv­er utnytter de korte oppsigelsesfristene for en vikarkontrakt fremfor å måtte følge Amls regler som setter skranker for prøvetid og oppsigelse. Også regl­ene om sykelønn vil kunne omgås. Et norsk vikarbyrå kan opprette en filial i det EØS-landet med den svakeste stillingsvernlovgivningen, for deretter å leie ut vikarer til norske bedrifter.

Vikarbyrådirektivet stiller krav til likebehandling av ansatte i vikarbyråer i forhold til lønnsnivået i innleiebedriften. Dette er stort sett bra, og det blir av mange brukt som argument for å godta direktivet. Men det er ingen ting i veien for å innføre likebehand­lingsprinsippene i norsk lov uten at resten av direktivet blir implementert. For selv med full likebehandling og med lønn mellom oppdragene stå det grunnleggende negative ved utleievirksomheten fast: At vikarbyrået står som en buffer mellom oppdragsgiveren og den som utfører arbeidet, med alle de manglende rettigheter og den utryggheten i arbeidssituasjonen dette fører med seg.

HØRINGSSVAR: Overnevnte høringssvar ble 16.11.10 sendt til Regjeringen ved Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Vi oppfordrer andre til å sende inn høringssvar innen høringsfristen 10. des. 2010.

FANEMARKERING FORAN STORTINGET ONSDAG 1. DESEMBER 2010 KL. 11.00. Det blir overrekkelse av krav til Stortingets arbeids- og sosialkomite som skal behandle direktivet.

Vi oppfordrer fagforeninger til å stille opp med faner.

LO i Trondheim