tirsdag 24 mai 2022

Samordningskomiteen i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) uttrykker sorg over dødsfallet til kommandant Hugo Chávez Frias, president for den bolivarianske republikken Venezuela. Vår solidaritet går til arbeiderklassen og folket, til regjeringen i Den bolivarianske republikken, til de revolusjonære og kommunistene som tappert kjemper for sosial og nasjonal frigjøring av Venezuela.

Den revolusjonære prosessen i Venezuela favner millioner av mennesker, arbeidere og unge som er engasjert i oppgaven med demokratisering av samfunnet. Det dreier seg om å gi de fattige rett og mulighet til helse, utdanning og sosial trygghet, om å bryte ned motstanden fra de reaksjonære og oligarkene. De arbeidende massene og ungdommen er mobilisert til forsvar av denne prosessen.

Den venezuelanske regjeringen med Hugo Chávez i spissen har satt i verk en viktig politikk for integrering på latinamerikansk nivå, spesielt de landa i regionen som er integrert i ALBA. Denne prosessen tar sikte på en selvstendig utvikling og konfronterer den utilslørte motstanden fra nordamerikanske imperialismen, som nekter å oppgi det som den tradisjonelt har ansett som sin bakgård.

Av disse grunner har kommandant Chávez vunnet støtte fra de som kjemper for sosial frigjøring – fra de revolusjonære, fra arbeiderne og folkene i Latin-Amerika og andre kontinenter. Han stod fram som en som ville kjempe, som en resolutt patriot, som en konsekvent anti-imperialist. Hans død framstår som et stort tap i kampen mot tyranni og i den uunngåelige, men harde og krevende, prosessen for folkenes frigjøring.

Men dette smertefulle slaget vil ikke sette en stopper for kampen. Tvert imot er vi overbevist om at den venezuelanske arbeiderklassen, landets folk og ungdom vil føre kampen videre. De vil vite å skille mellom ekte venner og både åpne og kamuflert fiender, og resolutt marsjere framover i kampen for frigjøring på veien til revolusjon, mot sosialisme. Med de revolusjonære proletarer i spissen vil de begrave kapitalismen og imperialismen, i likhet med de øvrige folkene i Latin-Amerika og verden.

De marxist-leninistiske partier og organisasjoner i IKMLPO gjentar vår forpliktelse til den internasjonale proletariske revolusjonen, til den proletariske internasjonalismen, og uttrykker nok en gang vår overbevisning om at medlemmene av det marxist-leninistiske kommunistpartiet i Venezuela og de sanne revolusjonære kreftene i landet vil føre kampen for revolusjon og sosialisme fram til seier.

Samordningskomiteen i IKMLPO
7. mars 2013