tirsdag 30 november 2021

Uttalelse fra styret i Nei til EU 9.12.05

EU er i ferd med å behandle et regelsett for tvungen datalagring som dramatisk vil utvide all lagring av sensitiv og privat informasjon som utveksles mellom innbyggerne via telefon, sms eller internett. Dersom dette blir vedtatt, vil det også kunne bli norsk praksis via avtaleverket mellom EU og Norge.

EU begrunner denne nye politikken med behovet for å bekjempe terrorisme. Det vises til terrorangrepene i New York, London og Madrid.

Nei til EU er motstander av denne overvåkingspolitikken. I likhet med de europeiske datatilsynsmyndighetene vil vi peke på at hele forslaget om lagringsplikt strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8, hvor det heter: «Enhver har rett til beskyttelse for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».

Vi vil også vise til at svært mange organisasjoner peker på at forslaget heller ikke vil tjene det formål som oppgis. Bl.a. har den europeiske politiorganisasjonen «Eurocop» uttalt at de er sterkt skeptiske til om slik datalagring faktisk vil føre til terrorbekjempelse. Mange mener faktisk at de eneste som IKKE vil bli berørt av dataovervåkingen vil være nettopp terrorister og andre kriminelle som bevisst og planmessig vil klare å unngå dette regimet.

Det vil være betydelig fare for misbruk av lagrede data, både kommersielt og mht. personvern.

Nei til EU vil stille seg på linje med Dagbladet, som i sin leder av 8.12.05 skriver: «Vårt beste forsvar mot terror er å forsvare et samfunn som bygger på individets ukrenkelighet. Når kontrollentusiastene bryter dette ned, er det i virkeligheten de som hjelper terroristene.»

Vi vil rett og slett ikke ha et «storebror ser deg-samfunn», der enhver vil kunne føle seg som en potensiell forbryter ved at man bruker helt vanlig teknologi.

På denne bakgrunn vil styret i Nei til EU forvente at Regjeringa gir aktiv støtte til de som motarbeider EUs planer, og at den gjør alt som er mulig for å forhindre at dette skal bli norsk politikk.