torsdag 26 mai 2022

Tjenestedirektivet vil underlette sosial dumping.Regjeringa gjør nå et forsøk på å hastebehandle Tjenestedirektivet. I et opprop fra tillitsvalgte og medlemmer i LO, YS og UNIO blir det stilt krav om en demokratisk behandling av direktivet, slik regjeringa opprinnelig lovte.

«Regjeringa vedtok 22. desember 2006 at EUs Tjenestedirektiv skal ut på høring til organisasjoner med ni ukers høringsfrist, til 22. februar 2007. Norge har tre år på seg til eventuelt å implementere direktivet. Som tillitsvalgte og medlemmer av LO, YS eller UNIO, krever vi at regjeringa tar seg tid til å gjennomføre grundige konsekvensanalyser av EUs tjenestedirektiv med påfølgende breie og demokratiske diskusjoner.

Dette er i tråd med Soria Moria-erklæringen og tidligere vedtak i regjeringa. Soria Moria-erklæringen åpnet for at Norge kan bruke sin reservasjonsrett («veto») i EØS-avtalen dersom EUs tjenestedirektiv fører til sosial dumping. I regjeringas «Europamelding» som ble behandlet av Stortinget før jul 2006 ble det lovet åpenhet, innsyn, medvirkning og grundig behandling av alle EU-saker. Tjenestedirektivet er første prøvestein på denne nye åpenheten og vilje til demokratisk behandling. Regjeringa har snublet i starten, men har fremdeles sjanse til å rette opp situasjonen», heter det blant annet i oppropet, der det også understrekes at EUs tjenestedirektiv er et altomfattende og dynamisk direktiv som vil bli stadig forandret.