onsdag 26 januar 2022

Stortinget tar snart stilling til EUs fjerde jernbanepakke.

Togpassasjerer pa Oslo S NSB mads kristiansenTogpassasjerer på Oslo S. Foto © NSB / Mads Kristiansen

Samferdselsdepartementet la sommeren 2018 fram forslag til endringer i jernbaneloven for å bake EU-diktatet inn i lovverket og EØS-avtalen. Vi har omtalt jernbanepakka i flere tidligere utgaver av Revolusjon. Den handler i korthet om å eviggjøre konkurranseutsetting av persontrafikken. Det overordna ansvaret for jernbanesikkerheten blir overdratt til EU-byrået European Union Railway Agency (ERA).

Blir lovendringene og jernbanepakka vedtatt, betyr det at Stortinget bestemmer ved lov at det er forbudt å reversere endringene i jernbaneloven og gi NSB eneretten tilbake så lenge EØS-avtalen består.

Mobiliseringa er i gang

De to LO-forbundene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund står i spissen for en brei mobilisering mot pakka. De fikk LO-kongressen i 2017 til å si klart nei til at Jernbanepakke IV skal implementeres i norsk rett gjennom EØS-avalen. Klok av skade etter julinga partiet fikk under slaget om EUs energibyrå ACER, har også Arbeiderpartiet «garantert» at partiet vil sette ned foten. Hvis saken blir behandlet slik regjeringa legger opp til, det vil si ved at Stortinget overgir suverenitet til EU ved hjelp av alminnelig flertall, vil Kristelig Folkeparti avgjøre utfallet.

Teksten fortsetter under videoen.

Forbundsleder Rolf Ringdal i NLF forklarer hvorfor jernbanepakke IV må avvises. © Nei til EU.

Vil bryte med Grunnloven

Grunnlovens første paragraf sier at «Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike». Stortinget kan inngå traktater etter § 26 og avgi suverenitet på «et saklig begrenset område» etter § 115 (tidligere § 93), men bare til en internasjonal sammenslutning som Norge er medlem av. Og da med 3/4 flertall.

Norge har lagt seg inn under andre EU-organer tidligere, men det har som regel skjedd indirekte via EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, der Norge er medlem gjennom EFTA/EØS. I tilfellet ERA blir myndighet overført direkte til et EU-organ der Norge ikke får stemmerett, altså på grunnlovsstridig vis. Borgerskapet er altså beredt til å sette den borgerlige Grunnlovens suverenitetsvern til side og forpakte vekk jernbanepolitikken til EU. 

Det skal forhindres! Kampen mot jernbanepakke IV er i gang for fullt.

Artikkel fra Revolusjon 2/2018 (nr. 53), høsten 2018.