mandag 8 august 2022

EU er ikke et fredsprosjekt. EU er ikke et «folkenes Europa». EU er og har alltid vært monopolenes Europa.

kpml.noDen norske Nobelkomiteen fortsetter ufortrødent med å skandalisere fredsprisen, Norge og Nobels testamente i en grad som vekker hoderysting og flauhet ute som hjemme.

Under ledelse av tidligere DnA-leder, statsminister og nåværende generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland, har komiteen prestert å gi prisen til USAs krigførende president Obama. Og nå til EU.

Begrunnelsen for årets tildeling til EU er at «Unionen og dens forløpere har gjennom mer enn seks tiår bidratt til å fremme fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheter i Europa.»

Dette er som å spytte de europeiske folkene midt i fjeset.  Mer enn 25 millioner over hele Europa er rammet av massearbeidsløshet. Halvparten av de unge går uten arbeid og hele befolkningen i land som Hellas og Spania rammes av velferdskutt og elendighet i et ekstremt omfang, med utsikter til ytterligere forverring. De «nasjonale» regjeringene i de mest kriseramma medlemslanda er nærmest satt under administrasjon. De blir truet og instruert av troikaen – EU-kommisjonen, Den europeiske sentralbanken ESB og Pengefondet IMF – til å kutte bevilgninger til skoler, pensjoner, sjukehus og lønninger inn til beinet.

Et krigsprosjekt

EU skal ha skapt «fred» på Balkan – det samme EU, med Tyskland som særlig aktiv aktør, som oppmuntret til og framprovoserte borgerkrigene i Jugoslavia på 90-tallet!
Siden har vi sett hvordan særlig Frankrike og Storbritannia, men også andre EU-stater, har vært de mest aggressive intervensjonsmaktene i forhold til for eksempel bombardementet av Libya, og som nå bruker lignende trusselretorikk mot Syria.

Den norske nobelkomiteen håner Europas arbeidere på groveste vis. Men den håner også det norske folk, som slett ikke ser på unionen som et fredsprosjekt. Det er en av grunnene til at sytti prosent av nordmennene sier nei til norsk EU-medlemskap!

Vi ber derfor folkene i Europa og hele verdens folk om forlatelse for at Norge har en politisk elite og herskerklasse som ikke representerer eller respekterer sitt eget folk, men som bare lystrer storkapitalen, USA og Den europeiske union.

Monopolenes Europa er en imperialistisk konstruksjon som har to mulige utganger: Enten en «vellykket» imperialistisk union under tysk førerskap som utbytter arbeiderne hjemme og ute og fører krig mot andre stater og folk.  Eller så vil motsetningene mellom unionens medlemsstater og kapitalgrupperinger føre til brudd, handelskrig og kanskje åpen krig mellom disse stormaktene innbyrdes.

I begge tilfeller er EU alt annet enn et fredsprosjekt.