Førsteutgaven i 1987Revolusjon utkom første gang i 1987. I 2007 feiret vi 20-årsjubileum.

Tilbakeblikk

20 år og like stri! 20 år er en bra bit av et menneskes levetid, men bare et øyeblikk i historia. Og likevel – hva har ikke skjedd siden 1987? I dette året feira DNA sitt 100-årsjubileum, og samme året døde «landsfaderen» Einar Gerhardsen. Som Revolusjon! skreiv: «På den måten fikk vi en dobbelt markering av at en epoke i norsk historie er ugjenkallelig forbi: Sosialdemokratiets glansperiode, med “velferdsstaten” som slagord og klassesamarbeidet opphøyd til statsreligion».

20 år med tidsskriftet Revolusjon

Førsteutgaven 1987

JubileumslogoTidsskriftet Revolusjon markerer sine 20 år med forskjellig jubileumsstoff.

Første nummer av bladet Revolusjon kom på gata 1. mai 1987. Vi ble naturligvis spådd en snarlig død. Etter å ha gjort dødsbudskapet til skamme i 20 år, synes vi at vi fortjener å feire oss sjøl – og i enda større grad: våre lesere. For uten støtten fra leserne hadde dette tidsskriftet vært en umulighet.

Vårutgaven i 2007 er derfor utvidet med et eget jubileumsbilag, der vi prøver å gjøre opp status og vurderer utsiktene framover.

Her er det også viet plass til innspill fra en rekke av våre lesere.  Mange av disse er også publisert på revolusjon.no

Se hva våre lesere mener om Revolusjon

Hva vi vil (1987)

Plattform på siste omslagsside i første utgaven av Revolusjon, mai 1987

Hva vi vil:

«Revolusjon» – marxist - leninistisk tidsskrift utgis av et redaksjonskollektiv og er organisatorisk uavhengig. Tidsskriftet har til oppgave å være samlingspunkt, diskusjonsforum, propagandist og pådriver i en bevisst enhetsprosess hvor stiftelsen av kommunistpartiet er prosessens endemål.

• Vårt ideologiske grunnlag er marxismen-leninismens allmenngyldige lære om den væpna sosialistiske revolusjons nødvendighet, læra om at arbeiderklassens nye statsmakt bare kan være proletariatets diktatur og læra om Kommunistpartiets karakter og ledende rolle, slik Marx, Lenin og Komintern har definert dem.

• I Norge er det umiddelbare problemet at det ikke finnes en revolusjonær ledelse verken for dagskampen eller for å bevisstgjøre arbeiderklassen og folket om den sosialistiske revolusjonens nødvendighet. Den revolusjonære bevegelsen har enkelt sagt aldri kommet seg opp i knestående etter at først NKP og seinere AKP sveik alle kommunistiske grunnprinsipper og den progressive rørsla de i sin tid sjøl sto i spissen for.

• Oppgava her og nå er å forene flest mulig på revolusjonær grunn, grupper av folk så vel som enkeltpersoner – dvs. å overvinne splittelsen, oppgittheten og den ideologiske forvirringa gjennom samling i en revolusjonær enhetsprosess.

SAMLING OG DISKUSJON – ENHET GJENNOM HANDLING – NYTT KOMMUNISTPARTI. Parola vår er enkel og konkret. Den retter seg til alle som innser at situasjonen er uholdbar, og at den bare kan overvinnes ved at alle ekte revolusjonære krefter forener seg på marxismen - leninismens grunn, i en prosess med stadig høyere grad av ideologisk og organisatorisk enhet som mål. Studier, diskusjon, kritikk og aktiv handling er innbakte deler av en sånn prosess som tidsskriftet både skal gjenspeile og påskynde.

• Alle som støtter vårt politiske utgangspunkt og ønsket om enhet er velkommen til å delta i aktivitetsmiljøet omkring tidsskriftet, sende innlegg, støtte økonomisk eller bidra på annen måte.

Fra Revolusjon nr 1 (1-1987)

Dette sier våre lesere

Revolusjon har ikke veldig mange lesere. Men leserne vi har er engasjerte folk med meninger – og meningers mot. De representerer en større bredde enn de fleste tror!

Mange har svart på oppfordringa om å utdele «karakterkort» til tidsskriftet. Her får vi ros så vi rødmer, og kritikk så det holder … Og sånn skal det være!

Jubileumsinnsamling

oktoberinnsamling

Kontonummer 9235 32 26489
Vipps til #114366

Takk for ditt håndslag i jubileumsåret!