Tidsskriftet  «Revolusjon» har i sitt siste nummer (nr. 49 – 2/2016) ein artikkel om den peruanske gruppa Sendero Luminoso. På norsk kjent under namnet «Lysende Sti». Artikkelen frå Perus kommunistiske Parti avslører gruppa som ei kontrarevolusjonær kraft som fungerer som verktøy for imperialismen.

Eg vil tilrå å studere  artikkelen fordi den gjev eit godt innblikk i kva blindspor senderistane representerer og kva fatale konsekvensar det har fått for folket i Peru. Og ikkje minst fordi det er krefter i Norge som gjev støtte til  Sendero Luminoso.

Kva står Sendero Luminoso for?

Gruppa baserer sin ideologi på maoismen-gonzalos tenking, etter leiaren Abimael Guzmán (formann Gonzalo). Ein mann som omtalar seg som kommunismens fjerde sverd, etter Marx, Lenin og Mao. Med dette som ballast starta dei væpna kamp for å frigjere Peru frå kapitalismen tidleg på 1980 talet. Forholda i Peru var elendige og ein skulle tru at alt låg til rette for eit vellukka opprør. Men Sendero Luminoso hadde ikkje noko analyse av forholda i landet og fatale feil i vurderinga av den væpna kampen gjorde at senderistane blei meir og meir pressa. Det gjekk ikkje lenge før dei stod fram som ein rein terrorgruppe som utførte drap på fagforeiningsfolk, bondeleiarar og aktivistar som var mot deira kamp.

Aktiviteten til Sendero Luminoso fall saman utover 1990-talet. Sjølv hevdar dei at undertrykkinga frå statsapparatet var årsaka. Men ein vel så viktig grunn er nok den manglande folkelege støtta og den åleinegangen som har kjenneteikna deira aksjonar.

Sendero Luminoso har aldri godteke omgrepet venstreside og var ikkje villig til å samarbeide med andre. Likevel har statsmakta i Peru nytta høve til å slå ned all opposisjon og sosiale rørsler i ly av krigen mot Sendero Luminoso.

Den verdskjente forfattaren Santiago Roncaglio seier at Peru er «blitt et dypt konservativt, et håpløst konservativt land etter krigen mot senderistene». Og senderistane har med sine forstokka teoriar bidrege sterkt til at folket har eit anstrengt forhold til alt som kan kallast sosialistisk politikk og folkeleg organisering.

Sendero Luminoso har òg gjennom krigen vore aktive i kampen mot folkets eigne klasseorganisasjonar. Mord på leiarar i desse organisasjonane har vore eit verkemiddel for å tvinge fram støtte til senderistane.

Dei har òg gjort seg skuldige i å øydelegge bondesamfunn gjennom drap på innbyggarane og tvinge fram flukt frå landsbygda. Dette har igjen gjort det lettare for imperialismen å trenge inn i desse områda med sine gruvekonsesjonar.

Ei kontrarevolusjonær kraft

kister ofre for sendero lucanamarca69 bønder ble drept av Sendero Luminoso i Lucanamarca i 1983.Vi kan med rette seie at Sendero Luminoso er ei kontrarevolusjonær rørsle og ein reiskap for imperialismen. Dei har fjerna motstandarar gjennom attentat mot folk og oppløysing av organisasjonane til bønder og arbeidarar. Dimed har dei gjort folkeleg organisering vanskeleg og bana veien for imperialismen. Sendero Luminoso har gjennomført sabotasjehandlingar som var utan mål og meining frå eit militært synspunkt. Til dømes å øydelegge kommunale komitear for fattige, sprenging av helsestasjonar, bruer og kraftverk i små landsbyar. Ikkje minst å øydelegge avlingar, sabotere veibygging og å øydelegge fabrikkar i små bondesamfunn. Dette er ikkje noko anna enn rein terrorisme og har lite med revolusjonært arbeid å gjere.

Dei gjennomførte og massakre og bombeangrep på sivile i hovedstaden Lima både i 1996 og 1997.

I Peru er det dei siste åra reist krav om at dei ansvarlege for overgrepa mot folket må straffast. Desse krava går òg til Sendero Luminoso og dei fortenar vår støtte.

Sendero Luminoso er eit bindspor

Ein revolusjon kan aldri lukkast ved å tvinge bønder og arbeidarar til å delta. Revolusjonær handling må stamme frå det langvarige politiske arbeidet med moblisering, politisk organisering og skolering av folkemassane. Dette må skje under leiing av det kommunistiske partiet og med støtte frå arbeidarklassa og deira allierte, bøndene.

Som Lenin seier i «Marxisme og oppstand»:

«For å ha framgang må oppstanden ikke bygge på en sammensvergelse og ikke på et parti, men på den framskredne klasse. Det er det første punkt. Oppstanden må bygge på en revolusjonær folkereising. Det er det annet punkt.»

Vi må slå fast at Sendero Luminoso ikkje er eit kommunistisk parti. Dei har gjennom sin åleinegang i aksjonar klart å støte folk frå seg. Med dei konsekvensane det har fått for folket i Peru. Dette er fjernt frå marxismen-leninismen.

Sendero Luminoso og focoismen

Focoisme er nok eit ukjent begrep for dei fleste. Men ordet «foco» tyder kjerne, gnist eller fokus. Ideen bak teorien om focoismen er at eit parti eller gruppe skal vere startmotor for revolusjon og opprør. Når så dei objektive forholda eventuelt skulle ligge til rette er det nok med ein liten fortropp for å starte opprør, utan at det er gjort langvarig politisk arbeid på førehand.

Foco-teorien og andre typer revolusjonsromantikk har i tidlegare perioder hatt stor påverknad, særleg i Latin-Amerika, men òg i Europa. I vår del av verda kjenner vi igjen avleggarar av desse teoriane frå mellom anna RAF i Tyskland og Røde Brigader i Italia. Sendero Luminoso hevdar dei sjølv har teke oppgjer med denne retninga, men oppgjeret stikk neppe særleg djupt. Det er nok å sjå på deira praksis.

Dersom senderistane hadde jobba tett saman med folket hadde dei kunne gått vidare med opprøret. I staden retta dei fokus mot å øydelegge alt og alle som stod mot dei. Det førte til meiningslause overgrep mot vanlege folk og dermed smuldra det som måtte vere av støtte bort. Som Lenin lærer oss så må eit parti eller rørsle bygge sin eksistens på støtte frå folk og dei må strekke seg langt for å møte behova som folk måtte ha.

I Noreg har revolusjonsromantikk og idear som støtter opp under «revolusjonær» terrorverksemd aldri hatt oppslutnad. Men i einskilde miljø som kallar seg revolusjonære, ser vi at det innimellom dukkar opp idyllisering av terrorisme som lekk i revolusjonær kamp. Difor er det støtt naudsynt å åtvara mot slike kontrarevolusjonære idear.

tidsskriftet mcashVar denne artikkelen nyttig? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 eller bruk Donér-knappen. Du kan også scanne koden ved siden av og bruke mCASH.

Tusen takk for bidraget!

Revolusjon er organ for Kommunistisk plattform, KPML

Streiken handler om arbeidstid og forsvar av kollektive avtaler. Derfor er den rettferdig og fortjener støtte.

Legene vil ha arbeidstider det går an å leve med.Akademikerne har varslet arbeidsgiverforeninga Spekter om at ytterligere 185 medlemmer blir tatt ut i streik fredag. I løpet av uka vil dermed 498 medlemmer ved 12 sjukehus være i streik.

LO-kongressen 2017. Foto: LO/Maria SandLO-kongressen 2017.
Foto: LO/Maria Sand
LO-lederen åpnet kongressen med å oppfordre kapitalistene til å støtte opp om Arbeiderpartiet.

EØS-motstanderne kan på sin side støtte seg på en fersk meningsmåling som viser at bare en av fem LO-medlemmer vil ha EØS-avtalen.

Den kommunistiske internasjonaleVi kan gjerne kritisere Komintern og problemer knyttet til en ny form for internasjonal organisering. Men vi må ikke bli så opptatt av problemer rundt de negative historiske erfaringene at vi overser de positive. 

Det er 50 år siden Kominform* vedtok fordømmelsen av Jugoslavias Kommunistiske Parti


Titoismen ble et begrep etter det skjellsettende bruddet som fant sted i den nyforma sosialistiske leiren i 1948. Jugoslavias overløperi til den imperialistiske leiren innleda den lange perioden med tilbakeslag for sosialismen som skulle nå sitt endelige klimaks i 1989-90.

stopp pensjonsranet

Forsikringsbransjen skor seg og 300 000 ansatte får svi når ytelsespensjonen blir vingeklippet så den ligner innskuddspensjon. Banklovkommisjonen la sist sommer fram sitt opplegg for en såkalt hybridpensjon. Opplegget blir etter alt å dømme innført fra 1. januar 2014.

Hensikten er ytterligere pulverisering av hele pensjonssystemet: Folk skal tvinges til å stå lenger i jobb for å få samme pensjon som før, forsikringsfondene skal gradvis over i private selskapers hender, og risikoen flyttes mer og mer fra forsikringsselskapene og over på de ansatte.

Prisveksten tømmer lommeboka.For første gang på 27 år er det snakk om regelrett fall i reallønna i 2016.

Sykepleierne har gått til krig mot det forbundet kaller «Pirat sektor», og så langt er 100 medlemmer tatt ut i streik.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm gjorde den 5. februar som NHO ville og bestemte seg for å bruke tvungen lønnsnemnd mot sykepleierne, til tross for at sykepleierne hadde innvilget nødvendige dispensasjoner. - Det er uhørt at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i en lovlig streik som handler om å gi sykepleiere rettigheter på linje med det vi har i det øvrige private og i det offentlige, sier Lisbeth Normann, leder av Norsk Sykepleierforbund.

Glimt fra Oslo 1. mai 2010. Foto og montasje: Revolusjon
Glimt fra Oslo 1. mai 2010. Foto og montasje: Revolusjon
Kamp for likelønn og kvinnelønn og motstand mot EUs postdirektiv og krigføringa i Afghanistan var noen av de sentrale parolene i Oslo 1. mai.

Jonas Bals har gjort lynkarriere. Fra å være en dyktig organisator for Fellesforbundet, har den tidligere Blitzeren blitt intet mindre enn leder for faglig-politisk utvalg i Oslo Arbeiderparti, biograf for den nye Ap-lederen Jonas Gahr Støre og nå også Støres håndplukka personlige sekretær.

Via Bals skaffer vestkantmillionæren Støre seg et viktig faglig-politisk alibi som sikkert bidrar til å samle partiet enda mer omkring hans lederstatus. Bals har gjort en viktig innsats i kampen som særlig Fellesforbundet har ført mot sosial dumping. Gahr Støre har her foretatt et strategisk svært klokt valg, iallfall så lenge Ap er et opposisjonsparti. I rolla han nå innehar, som Støres forlenga arm inn i fagbevegelsen, er Jonas Bals en person som det er desto viktigere å lytte til.

Klubben ved Aker Verdal har tatt initiativ til en aksjon til forsvar for AFP-ordninga, Aksjon Forsvar AFP.

Bakgrunnen for initativet er Regjeringa sitt forslag til en pensjonsmodell som river vekk både det økonomiske grunnlaget under dagens AFP og fjerner opptjening av rettigheter i Folketrygden. Aker Verdal-klubben har bevilget en million kroner til et fond som skal brukes til å forsvare AFP, og inviterer klubber, avdelinger, LO-avdelinger og forbund til å være med på å bevilge penger til en forsvarskamp for AFP.

Året 1956 var på mange måter et vendepunkt for den daværende sosialistiske leiren og for hele den internasjonale kommunistiske bevegelsen.

Matyas RákosiDen skjebnesvangre 20. partikongressen til Sovjetunionens kommunistiske parti i februar (se Revolusjon nr. 32) hadde beredt grunnen for rekka av svik og nederlag som skulle følge de neste tiåra. Verdensimperialismen og alle reaksjonære krefter var ikke seine om å se mulighetene som åpnet seg. Allerede samme år organiserte kontrarevolusjonen oppstander i den sosialistiske leirens svakeste ledd, nærmere bestemt i Polen og Ungarn.

Rákosi: Komintern-veteranen Matyas Rákosi sto i veien for Krustsjov og imperialistene, og ble gjort til syndebukk og offerbrikke. Han ble personifisert målskive for både antikommunisme og antisemittisme.

I 2005 ble Arbeidsmiljølovens (AML) forbud mot midlertidige ansettelser opphevet av Bondevik-regjeringa. De rødgrønne vant valget samme høst. Det skjedde med aktiv støtte fra LO og på bakgrunn av valgløftet om at denne kvestinga av AML ville bli reversert.
Akkurat dét løftet holdt den nye regjeringa.
Handel og kontor har lenge frontet heltidskravet. 1. mai 2009. Foto: KMC
Handel og kontor har lenge frontet heltidskravet. Her fra 1. mai 2009. Foto: KMC.

Nå kan EUs Vikarbyrådirektiv få til det som Bondevik ikke klarte, dersom ikke kraftig faglig mobilisering tvinger regjeringa til å bruke reservasjonsretten. Hvis regjeringa Stoltenberg implementerer Vikarbyrådirektivet, fjerner den samtidig en av de siste knaggene som LO kan henge sin støtte til det rødgrønne prosjektet på.

I 2015 er det hundre år siden 8. mars ble markert for første gang i Norge.

«Arbeiderklassens kvinner må komme ut av definisjonsgrepet til borgerkvinnene.»

jagtvej69_1910
Kongressen fant sted i Arbejdernes Forsamlingsbygning i Jagtvej 69. Den historiske bygningen ble revet for tre år siden,  etter hard kamp for å bevare ungdomshuset Ungeren.
Full frigjøring av kvinnene under kapitalismen er en umulighet, nå som i 1910.
 
Den tyske kommunisten Clara Zetkin la fram forslag om innstiftelse av kvinnenes kampdag for sosialismen på den andre internasjonale sosialdemokratiske kvinnekongressen i København i 1910. 130 kvinner fra 16 land deltok.
I Norge startet feiringa av dagen i 1915.

INTERVJU


«Vi ser i dag at EØS-avtalen brukes bevisst for å svekke tariffavtaler»

rolf joergensen 300px

Forbunds­lederen i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), Rolf Jørgensen, har lang fartstid både som jernbanemann og som marxist-leninist.

Pioneren står på Youngstorget i OsloArbeidernes Faglige Landsorganisasjon ble stiftet 1. april 1899. Hensikten var å samle den organiserte arbeiderklassen i en felles faglig organisasjon.

Viktige saker de første årene var foruten arbeidernes lønninger, deres arbeidstid og feriekravet, kampen om forhandlingsretten og kampen mot voldgift. Statens stadige inngripen i klassekampen ble en av de viktigste kampsakene for Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (AFL – seinere bare LO). 

Våren 1988 vil bli stående i det faglige opprørets tegn.