Til forskjell fra det som er gjengs på venstresida, løfter konferansen fram kamp for et sosialistisk samfunn som eneste holdbare perspektiv.

«Det er viktig for fagbevegelsen og venstresida å innse og forsvare nasjonalstatens positive betydning som en ramme for den faglige og politiske kampen, slik vi så ved nei-seieren i 1994, samtidig som det utvikles og forsterkes en internasjonal solidaritet mellom arbeidsfolk i alle land basert på prinsippene om gjensidighet og respekt. Den økonomiske krisa viser at vi trenger et nytt samfunnssystem. Fagbevegelsens svar på kapitalens offensiv må være å gjenreise arbeiderbevegelsens visjon om et demokratisk, sosialistisk samfunn.»

Ut av EØS

Trondheimskonferansen har også tidligere uttalt seg skarpt i forhold til EØS. Etter dommen mot havnearbeiderne er tonen skjerpa enda mer:

«EØS angriper demokratiet. LO-kongressen 2013 krevde: ”at norske myn­digheter går imot begrensinger i retten til kollektive kamp­mid­ler, det kollektive forhandlings­sys­temet og retten til nasjonal lønnsdann­else. ILO konven­sjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU- regler. En slik forrang må avklares mellom EØS- avtalens parter.” Trondheimskonferansen 2017 oppfordrer fagbevegelsens organisa­sjoner til å slutte opp om ”Ut av EØS”-kampanjen i fagbevegelsen, og kreve at Norge i stedet må reforhandle en handelsavtale med EU.»

Både LO-leder Gerd Kristiansen og Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, var til stede på konferansen. De hadde ikke salen med seg, for å si det pent. Spesielt ikke da Gerd Kristiansen ba EØS-motstanderne «sitte stille i båten» i sitt evige forsøk på å utpeke Høyre/FrP-regjeringa som det eneste problemet fagbevegelsen står overfor.

Valgkampretorikken prellet av på de fleste i denne forsamlinga, men er et forvarsel om hvordan LO- og Ap-toppen nok en gang vil prøve å bagatellisere den arbeiderfiendtlige EØS-avtalen på LO-kongressen til våren.

Pensjonskrav

Når pensjonssystemet skal evalueres i 2017 stiller konferansen en rekke krav, blant annet at opptjeningstida for AFP må kunne overføres mellom offentlig og privat sektor. 

Trondheimskonferansen opp­fordrer hovedorganisasjonene i offentlig sektor om ikke å forhandle om endringer i offentlig tjeneste­pen­sjon før evalueringen av privat sektors AFP er gjennomført i 2017. AFP-ordningen i privat sektor må endres slik:

  1.  et tillegg til de som må gi seg tidlig, fra 62 til 65 år, som kompenserer for det tapet de lider i livsvarig pensjon.
  2. de som mister jobben før fylte 62 år i en AFP-bedrift får beholde opptjent AFP.
  3. delvis uføretrygd kan kombineres med delvis AFP.
  4. innvandrere med kort botid i Norge får rett til å gå av ved fylte 62 år.
  5.  uttak av AFP i tillegg til lønn for arbeid kan ikke utgjøre mer enn 100 % av lønn før uttak av AFP.

Trondheimskonferansen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for de progressive og kampvillige delene av fagbevegelsen. Føringene som legges her, vil få stor betydning fram mot LO-kongressen til våren.

Resolusjoner og erklæringer fra Trondheimskonferansen 2017 kan du finne her (åpner i nytt vindu)

Likte du det du leste? Sett inn en slant på konto 9235 32 26489 
Vipps noen kroner til #114366 eller bruk Donér-knappen nedenfor.

Tusen takk for bidraget!